خدمات ژنتیک
 • ارایه خدمات تشخیصی آزمایشگاهی ژنتیک مولکولی  (ساده، مولکولی و پیشرفته)
 • انجام غربالگری سه ماهه اول و دوم بارداری (اندازه گیری بیومارکرها در سرم مادر)
 • ارایه خدمات غربالگری و تشخیصی بیماری­های متابولیک
 • ارایه کلیه خدمات ژنتیک مربوط به ناباروری
 • عقد هرگونه قراردادجهت خرید خدمت در زمینه های خدمات تشخیصی، پژوهشی و آموزشی با افراد حقیقی و حقوقی
 • عقد هرگونه قرارداد با سایر مراکز تشخیصی ژنتیک و آزمایشگاهی داخل و خارج از کشور
 • عقد هرگونه قرارداد جهت خرید تجهیزات و سایر امکانات مورد نیاز سخت افزاری و تامین پرسنل متخصص از داخل و یا خارج از کشور و از محل منابع درآمدی مرکز
 • انجام فعالیت­های پژوهشی و آموزشی در راستای اهداف مرکز براساس مقررات دانشگاه با همکاری مراکز تحقیقاتی و گروه های آموزشی
 • انجام فعالیت آموزشی و تبلیغاتی در راستای ارتقای سطح دانش آحاد جامعه و متخصصین مرتبط با فعالیتهای حوزه ژنتیک شامل انتشار نشریه، کتاب، ایجاد سایت اینترنتی
 • ارایه خدمات آموزشی به بیماران
 • برگزاری کارگاه ها، همایش ها و کنگره های داخلی و بین المللی در زمینه های مرتبط با فعالیت اصلی مرکز
 • استفاده از ظرفیت­ها و توانایی­های متخصصین و کارشناسان در زمینه های مورد نیاز مرکز